Stichting
Fokregistratie & Gezondheidsbeheer
voor alle Honden
More Website Templates @ TemplateMonster.com - March 12, 2012!

Fokreglement

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 17 aug 2014
1. ALGEMEEN 1.1. Het Fokreglement geldt voor alle fokkers die alleen zijn aangesloten bij Stichting FGH en niet fokken voor een rasvereniging en voor gewone leden die een keer een nestje willen fokken (gelegenheidsnestje) zonder dat zij zijn aangesloten bij een rasvereniging. Genetische aandoening die niet bij de rasvereniging in het fokreglement maar wel in het ras voorkomen, dient wel op te worden getest.

2. FOKREGELS 2.1. Verwantschap: Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als:
ouder-kind, (half)broer-(half)zuster en/of als grootouder- kleinkind.
Daarnaast dient de verwantschapscoëfficiënt van een combinatie zo laag mogelijk gehouden te worden, maximaal 12,50% over minimaal 8 en bij voorkeur 10/12 generaties afhankelijk van de voor het specifieke ras gebruikelijke waarde. Of bij outcross terug fokken naar oorspronkelijke ras (backcross) niet meer dan 15%, en dan de volgende generaties moet een lager verwantschap coëfficiënt zijn De verwantschap coëfficiënt wordt getoetst aan de gegevens in de daarvoor bestemde database. De toetsdatum is bepalend voor het percentage dat wordt gevonden omdat de database geen statisch instrument is maar voortdurend door nieuwe invoer wordt beïnvloed. Boven de 10% adviseren wel met een plan van aanpak om dit percentage terug te dringen,plan van aanpak is dan een fokplan over 2 generaties het verwantschap terug te dringen.

2.2. Herhaalcombinaties: een herhalingsnest van dezelfde reu en teef is uitgesloten (mits met een goed onderbouwde motivatie is slechts 1maal toegestaan) FGH bestuur geeft een goedkeuring of afwijzing van de motivatie.

2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 20 maanden zijn. 20 maanden vanwege de geestelijke ontwikkeling, mits met een goed onderbouwde motivatie voor een jongere leeftijd (18 maanden), kan dit aan het bestuur worden overlegd.) FGH bestuur geeft een goedkeuring of afwijzing van de motivatie.

2.4. Aantal dekkingen: Er geldt geen beperking voor het aantal nesten dat de reu per jaar dan wel in zijn leven voortbrengt. Met de inzet van de reu dient rekening gehouden te worden met de doelstelling het verschreiden van genendiversiteit(brede fokbeleid). De reu mag niet ingezet worden bij de zelfde familiebanden(zussen zijn uitgesloten, half zussen, nichten, moeder/dochter alleen met een goede onderbouwing) dit betreft de eerste teef waar de dekking heeft plaats gevonden.

2.5. Cryptorchide en monorchide: Cryptorchide of Monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende dekreuen en overleden dekreuen): Voor KI gelden dezelfde regels als voor een normale dekking en zijn er geen speciale regels van toepassing.

3. WELZIJNSREGELS

3.1. Minimum leeftijd teef:
De teef mag op het tijdstip van de dekking niet jonger zijn dan 20 maanden. Kijk daarbij vooral naar de teef zelf of ze er geestelijk en lichamelijk aan toe is.

3.2. Maximum leeftijd teef:
De teef mag niet worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden(8 jaar) oud wordt.
grote rassen/types of met een lage levensverwachting <8 jaar geldt hier voor 72(6 jaar) maanden

3.3. Maximum leeftijd 1e dekking teef:
De teef mag bij de dekking voor het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden. Boven de leeftijd van 60 maanden wordt geadviseerd de teef door een dierenarts te laten keuren. geldt voor rassen/types een levensverwachting van >8 jaar, grote rassentypes of met een lage levensverwachting <8 jaar geldt hier voor 48(4 jaar) maanden

3.4. Periodiciteit nesten: Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten vanaf de geboortedatum. Dit geld ook voor een nest waarbij alle pups overleden zijn.

3.5. Aantal nesten: Een teef mag gedurende haar leven maximaal 3 nesten krijgen.(een 4e nest met goed onderbouwde motivatie, en toegevoegde waarde voor het ras/type word beoordeeld door het bestuur van Stichting FGH) teef moet in goede conditie en gezondheid zijn.

3.6 Natuurlijk werpen: De geboorte dient in principe een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede keer operatief, door middel van een keizersnede (sectio caesarea) heeft plaatsgevonden mag de teef niet meer voor de fokkerij worden gebruikt.

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek ouderdieren: Gezondheidsonderzoeken vinden plaats door praktiserende dierenartsen ingeschreven in het diergeneeskunde register.

4.2. DNA onderzoek: Afstammings DNA of getest via Embark/MyDogDNA/ ander laboratorium is verplicht voor alle nakomelingen en ouderdieren teneinde elke discussie rondom de afstamming uit te sluiten. Van een DNA afname zal een aantekening worden gemaakt in de database van de FGH.

4.3 (Erfelijke) afwijkingen:
Er worden op dusdanige wijze combinaties teef/reu gezocht opdat er geen lijders van rasspeci-fieke erfelijke afwijkingen geboren worden. Wanneer één van de ouderdieren niet op rasspeci-fieke erfelijke afwijkingen is getest, moet het andere ouderdier getest zijn op alle rasspecifieke erfelijke afwijkingen. en vrij zijn van deze afwijkingen en de niet geteste hond de symptomen niet hebben Bij een drager of lijder dient altijd een vrije hond te worden ingezet Ouder vrij Ouder drager Ouder lijder
Ouder vrij 100% vrije pups 50% vrij/50% drager 100% drager
Ouder drager 50%vrij/ 50% drager 25% vrij/50% drager/25% lijder 50% drager/50% lijder
Ouder lijder 100% drager 50% drager/50% lijder 100% lijders

Voor gezondheidsproblemen waar geen DNA testen voor zijn, moet door middel van de database, en afstamming uitgezocht worden of er geen lijders in de directe familie zit. Deze dieren worden uitgesloten voor de fok.

4.4. Verplichte onderzoeken:
Op basis van onderzoek(rashondenwijzer of ras vereniging) zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen een ras vastgesteld en moeten de ouderdieren worden onderzocht:

4.5 Epilepsie: Bij(ras)honden die lijden aan epilepsie moet de bloedlijn uitgezocht worden, naar (voor)ouders
(Ras)honden die lijden aan epilepsie mogen niet voor de fokkerij worden ingezet. Ook (ras)honden waarvan broers/zussen aan epilepsie lijden mogen niet ingezet worden voor de fok.

4.6 Heupdysplasie/Elleboogdysplasie: Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op heupdysplasie indien dit in het ras voorkomt, waarbij de volgende combinaties zijn toegestaan: A(vrij) x A
A x B
A x C

Elleboogdysplasie

Elleboogdysplasie:
Ouderdieren moeten conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op Elleboogdysplasie indien dit in het ras voorkomt, de volgende combinaties zijn toegestaan: ED-graad 1 X ED vrij
ED vrij X ED vrij.


4.7 Andere gezondheidstesten per ras:
Per ras/type kan het verschillen welke gezondheidstesten verplicht zijn.
De FGH hanteert de gezondheidstesten die rasverenigingen verplicht stellen,of die in een ras voorkomen. en onderzoekt welke erfelijke afwijkingen er nog meer voorkomen in het desbetreffende ras/type. deze dienen dan ook getest te worden.

4.8 Gezondheidstesten bij kruisingen en Outcross
Kruisingen die te herlijden zijn type herder, type retriever enz moeten volgens de rasgroep getest worden. outcross word volgens het oorspronkelijke ras getest

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen:
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de (ras)specifieke karaktereisen.
Met dieren die lijden aan geluidsgevoeligheid, agressiviteit, angst of nervositeit mag niet worden gefokt.
Bij het locatiebezoek(dierenarts bezoek of FGH mederwerker) wordt er gekeken naar het gedrag van de hond, mochten hier twijfels over bestaan dan is een gedragstest aan te bevelen In de dierenartsverklaring 6.2 staan punten over het gedrag

6 FOKGESCHIKTHEIDSREGELS

6.1. Algemeen: Beide ouderdieren moeten zo zijn gebouwd dat het de gezondheid van de hond niet schaad

6.2. Kwalificatie:
Fokdieren moeten na het behalen van de min. leeftijd van 20 maanden een gezondheidsverklaring van dierenarts (dit formulier word door Stichting FGH uitgegeven) De fokgeschiktheid wordt definitief als de FGH over alle benodigde gezondheidsuitslagen beschikt. Een fokgeschiktheid van een andere rasvereniging zal worden overgenomen mits deze voldoet aan de eisen van de FGH.;
- gezondheid check uitgevoerd door dierenarts,
- rasspecifieke gezondheidseisen(HD enz)
- DNA onderzoek op rasspecifieke erfelijke afwijkingen
7. FOKKERS EN GELEGENHEIDSFOKKERS

7.1. Stichting FGH kent fokkers met kennelnaam en fokkers zonder kennelnaam.
Fokreglementen van Rasverenigingen mogen niet in strijd zijn, met dit basis reglement.

8. TOETSING EN INFO

8.1. Om een goede toetsing mogelijk te maken is het de verantwoordelijkheid van de Fokker om Stichting FGH tijdig te informeren over elke voorgenomen combinatie/dekking, daarna de drachtigheid en geboorte waarvan een reu of teef in hun eigendom een ouderdier is.

8.2. De fokker verleent medewerking aan een nestcontrole. en de evt. daarna toetsingsdagen om de nakomelingen te monitoren

8.3. Uiterlijk 7 weken na geboorte van het nest verstrekt de fokker schriftelijk de namen en adressen van alle eigenaars en overige gegevens van de pups.

9. REGISTRATIE

9.1 Stichting FGH maakt zich sterk voor het duurzaam fokken.
Een belangrijk punt daarbij is om de fokdieren en hun nakomelingen zo goed mogelijk te volgen gedurende hun leven. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fokdieren met een stamboom van de Raad van Beheer of een afstammingsbewijs van een rasvereniging, of honden zonder stamboom/afstammingsbewijs. Om een goed inzicht te hebben en te houden in inzet van ouderdieren heeft de stichting de beschikking over een uitgebreide database. In deze database zijn honden geregistreerd van zowel binnen als buiten de stichting.

10. REGELS AFGIFTE PUPS

10.1. Ontwormen en enten: De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten/titteren van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De voor ontwormen en enten/titteren vastgestelde schema´s zijn: Ontwormen in de 3e, 5e en 7e week. (of week 2,4,6)
Enten/of titerbepaling in de 6e, levensweek
De enting (+ Rabiës) van 9e en 12e levensweek is voor de fokker verplicht als de pups naar het buitenland worden geëxporteerd. Bij titterbepaling moet er voldoende antistoffen in het lichaam aanwezig zijn. Dit moet in het dierenpaspoort zijn bijgeschreven.

10.2. Aflevering pups: De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de wettelijke leeftijd van minimaal 7 weken. Tijdens de nestcontrole kan anders worden geadviseerd in het belang van de ontwikkeling van de pups. De pups dienen schoon, voldoende op gewicht, en voor de leeftijd goed gesocialiseerd te zijn. En tot in de juiste mate blootgesteld te zijn geweest aan de maatschappij (per ras afhankelijk).
Bij pups die naar het buitenland gaan is dat wettelijk 15 weken.
11. PUPINFORMATIE

De pupinformatie is een dienstverlening van Stichting FGH aan de fokkers en donateurs met als doel de kopers via de verschillende rassen te informeren dat de fokkers en donateurs voldaan hebben aan het fokreglement.

11.1. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten waarvan aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan aan het fokreglement van Stichting FGH:

11.2. Stichting FGH door de fokker in het bezit is gesteld van de schriftelijke stukken waaruit blijkt dat volledig is voldaan aan dit reglement.

11.3. De fokker heeft voldaan aan zijn verplichtingen samenhangend met de aansluiting van de stichting.

11.4 De door stichting FGH vastgestelde kosten voor het verlenen van pupinformatie door de fokker is voldaan.

11.5. De dekmelding wordt gepubliceerd tot aan de geboorte van het nest.

11.6. Bij goedkeuring van protocol koopovereenkomst FGH

12. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 12.1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.

12.2. Als voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen zal het bestuur van Stichting FGH zorgen voor aanvulling van dit Fokreglement.

12.3. Dit reglement is niet van toepassing op de inschrijving van honden die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

12.4. Gezondheidsuitslagen, die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

13. INWERKINGTREDING

13.1. Dit Fokreglement treedt in werking op de bestuursvergadering van de FGH te weten 17 augustus 2014.
Stichting FGH ondersteunt hiermee de fokker om zoveel mogelijk de huidige rassen te kunnen behouden en geeft de pupkoper meer zekerheid dat deze een gezonde pup koopt..

Fokkerijzaken

Afstammingsdatabase


Hier kunt u zien welke rassen in de database zijn opgenomen.

FGH QA certificaat

Stappenplan fokker

Basis Fokreglement

Formulieren

Dek-en geboortemelding
Aanvraag kennel
Fokgeschiktheid